HVA ER REVIDERT ARBEIDSGIVER?

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. TEMP-TEAM blir revidert hvert annet år av en ekstern godkjent revisorer.

Ordningen dokumenterer TEMP-TEAM sin ryddighet som arbeidsgiver samtidig som det er et verktøy til vårt kontinuerlige arbeid med kvalitet på dette felt.

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og Handel og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

HVORFOR REVIDERT ARBEIDSGIVER?

Som en følge av politiske debatt, økt regulering av bransjen og eksponering av uheldig praksis hos enkelte bemanningsaktører, har det å være en god arbeidsgiver blitt stadig tyngre vektlagt som et selvstendig kvalitetskriterium når man skal velge bemanningsbyrå. En ryddig arbeidsgiver er attraktiv for de beste arbeidstakerne samtidig som kundene er opptatt av å ivareta et best mulig omdømme. I en konkurransesituasjon er det derfor viktig å kunne dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver.

ET REVISJONSVERKTØY SOM SIKRER ET PROFESJONELT ARBEIDSGIVERANSVAR

Gjennom revisjonen får bemanningsvirksomhetens øverste leder eksterne tilbakemeldinger om hvordan virksomhetens arbeidsgiveransvar utøves i praksis. Kontrollpunktene er tuftet på rutiner og tilfeldige stikkprøver som skal avdekke om rutinene følges. Før revisjon stilles det krav om at det foretas en selvevaluering. Selve selvevalueringen har en dobbel funksjon ved at den bidrar til kompetanseutvikling i virksomheten og at den eksterne revisjonen blir mer effektiv.

KRAV TIL REVISOR

Revisjonen gjennomføres av selskap eller personer som er pålagt profesjons ansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig fagkompetanse til å gjennomføre kontrollen. Revisor klareres av NHO Service før revisjonen.

HVA REVIDERES?

Følgende forhold revideres:

  • Ansettelseskontrakter
  • Vurdering av risikoforhold hos innleier
  • Avklart ansvar for HMS
  • Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling
  • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag
  • Sykepenger
  • Oppfølgning av langtidssykemeldte
  • Stillingsvernet

Les mer om Revidert Arbeidsgiver her: www.revidertarbeidsgiver.no


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE