Informasjon til våre ansatte i forbindelse med utbrudd av koronavirus

Alle ansatte i Convision bes følge de anbefalinger som Folkehelseinstituttet til enhver tid gir.

De viktigste tiltakene starter hos hver enkelt av oss – med god håndhygiene og gode nyse-, hoste- og hilserutiner. Kort oppsummert forebygges smitte ved å benytte papirlommetørkle når du hoster eller nyser, alternativt bruke albukroken. Holde minst 1 og helst 2 meters avstand til andre personer, og vaske hendene ofte og grundig med såpe og vann.

  • Alle som ankommer Norge fra utlandet («røde» regioner/land), med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Oversikt over «røde», «gule» og «grønne» regioner/land oppdateres minst hver 14. dag, og det kan endre seg raskt. Du tar selv risikoen for at du ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen.
  • Til deg som er nærkontakt. Du finner informasjon her om hvordan du skal forholde deg.  
  • Opplever du symptomer på smitte eller har fått påvist smitte, må du informere din rådgiver omgående.

Rettigheter ved sykdom følger de til enhver tid gjeldende regler. For å melde sykefravær bes du kontakte din rådgiver i Convision på vanlig måte.

For oppdatert informasjon og konkrete råd om koronaviruset ber vi deg gå inn på Folkehelseinstituttet, Helse Norge og NAV. Du kan også ringe FHIs informasjonstelefon for koronavirus på tlf. 815 55 015.

Vi ber deg ta kontakt med din rådgiver dersom innleiebedriften iverksetter andre tiltak eller du har andre spørsmål som gjelder oppdraget ditt.


Viktige lenker for deg som ansatt:

 

Sist oppdatert 13.08.2020.

 

Information to our staff in connection with coronavirus outbreaks

All employees of Convision are requested to follow the recommendations of the Norwegian Institute of Public Health at all times

The most important measure start with each of us, follow good cough etiquette and good hand hygiene and greeting routines. In short, infection is prevented by using a paper tissue when coughing and sneezing or alternatively by using the crook of your elbow. Keep a good distance from other people, at least 1 or 2 meters. Wash hands frequently with soap and lukewarm water, particularly when you have been in contact with other people.

We ask you to pay special attention to the following:

  • Everyone who arrives to Norway from abroad ("red" regions/countries), with the exception of given areas in Europe with a sufficiently low spread of infection, must be in home quarantine for 10 days. An overview of "red", "yellow" and "green" regions/countries is updated at least every 14 days. This can change quickly. You will not be allowed to work for the first 10 days after the trip. 
  • To all close contacts. You will find information here on how to behave.
  • If you are experiencing flue-like symptoms or have been diagnosed with infection, you must inform your consultant immediately
  • Your rights due to sickness follow the existing rules in force at all times. To report sick leave, please inform your consultant in the usual way.

For updated information and specific advice on the coronavirus, please visit the Norwegian Institute of Public Health, Health Norway and NAV. You can also call the coronavirus information phone on tel. 815 55 015.

We ask you to contact your consultant if the hiring company takes other measures or you have other questions regarding your assignment

 

Important links for you as an employee:

 

Last updated 13.08.2020 


Kontakt oss via skjemaet, eller ring 22 40 17 00

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE